ESCOLA DE LITERATURA

TERMES I CONDICIONS

 CANCEL·LACIONS, CANVIS I DEVOLUCIONS

 • L’Escola Bloom es reserva el dret de canviar un professor per causes de força major.
 • L’Escola Bloom es reserva el dret d’ajornar i/o anul·lar qualsevol curs o seminari, si el nombre d’alumnes inscrits no arriba als mínims requerits.
 • En cas d’anul·lació d’un curs o seminari, l’alumne pot bescanviar l’import per la matricula d’un altre seminari o rebre la devolució de l’import pagat.
 • Si l’alumne es decanta per canviar de curs o seminari i el preu del triat difereix de l’anul·lat, es procedirà al pagament o reemborsament de la diferència.
 • Si per causa justificada un alumne no pot iniciar el curs al qual s’ha matriculat, i ho comunica 15 dies naturals abans de l’inici del curs, l’Escola Bloom li retornarà el total de l’import pagat, menys un 5% en concepte de despeses de gestió
 • Si la baixa del curs es comunica durant els 15 dies naturals anteriors a l’inici del curs, se li retornarà el 75% de l’import pagat.
 • Un cop iniciat el curs, no tindrà dret a cap devolució.
 • Les eventuals devolucions es realitzaran mitjançant abonament en compte bancari.

 

INCIDÈNCIES

 • En cas d’absència o malaltia sobtada d’un professor d’un curs presencial, es farà tot el possible per avisar els alumnes per correu electrònic i per telèfon per tal que no s’hagin de desplaçar fins a l’escola.
 • En cas d’anul·lació d’una classe presencial per absència o malaltia d’un professor, la classe es recuperarà respectant, si és possible, l’horari habitual del curs, o bé acordant amb els alumnes una data i hora convenient.

 

FORMES DE PAGAMENT

 1. Mitjançant targeta de crèdit a través de la plataforma segura Stripe (s’accepten Visa, Mastercard i American Express).
 2. Mitjançant un ingrés en efectiu o una transferència al compte de Bloom SCP a La Caixa ES54 2100 0829 0602 0103 2847
 3. Mitjançant domiciliació bancària. L’inscrit haurà proporcionat les dades personals i bancàries mitjançant el formulari següent.
 4. Pagament en efectiu a la nostra seu.

 

 • Tots els pagaments han d’haver-se realitzat abans de l’inici del període corresponent
 • El pagament fraccionat només és possible ens els tallers d’escriptura anuals (72h). Aquesta modalitat de pagament es farà mitjançat domiciliació bancària.
 • L’alumne que desitgi factura, haurà d’indicar-ho en el moment de la inscripció i proporcionar el nom i NIF corresponents

 

AVÍS LEGAL I DE PROTECCIÓ DE DADES

Bloom, S.C.P., amb seu social al carrer Calàbria, 75; 08015, Barcelona és la titular del web www.escolabloom.com.

Bloom, SCP compleix la normativa vigent sobre la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal. En compliment de les prescripcions de la Llei Orgànica 5/1992, de 29 d’octubre, modificada per Llei Orgànica 15/1.999, de 13 de desembre, ( Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal ), les dades objecte de tractament que l’usuari faciliti a Bloom SCP no podran usar-se per a finalitats incompatibles amb aquelles per les quals les dades haguessin estat recollits.

Qualsevol altre ús de les dades requerirà el consentiment previ de l’usuari. A l’efecte del previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Bloom SCP informa l’Usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i administrat per Bloom SCP i sota la seva responsabilitat.

Els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació podran ser exercits per l’Usuari, i si escau qui ho representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada. Aquesta sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l’Usuari de connexió, domicili a l’efecte de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o Passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud.

Bloom SCP es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i al seu deure de guardar-los, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’establert pel Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aprovat pel Reial decret 994/1999, d’11 de juliol.

 

DRETS D’IMATGE

Els participants autoritzen expressament Bloom SCP a utilitzar indistintament totes les imatges, fotografies, vídeos, material gràfic, etc., (d’ara endavant “les Imatges”) o part de les mateixes en les quals intervenen els participants en el marc des les activitats generals realitzades.

Aquesta autorització no se circumscriu a un àmbit temporal o territorial determinats, per la qual cosa Bloom SCP, podrà utilitzar aquestes imatges, o part de les mateixes, en tots els països del món sense limitació geogràfica de cap classe.

Aquesta autorització s’entén concedida per a la utilització de les imatges, o part de les mateixes, en les quals apareix com a model, entrevistat, narrador o participant, en l’àmbit i finalitats de les activitats realitzades a Bloom SCP, així com qualsevol altre projecte destinat a la promoció de les activitats de Bloom SCP, en mitjans de comunicació interns o externs a la mateixa, ja tinguin caràcter social, comercial, publicitari o de màrqueting i perquè puguin ser explotats en tots els mitjans coneguts en l’actualitat i els que poguessin desenvolupar-se en el futur. Tot això amb l’única excepció i limitació d’aquelles utilitzacions o aplicacions que poguessin atemptar al dret a l’honor, a la moral i/o a l’ordre públic, en els termes previstos en la legislació vigent a cada país.

La present autorització, feta en els termes fixats a la present, s’entén feta amb caràcter gratuït.

Bloom SCP s’eximeix de responsabilitat sobre qualsevol ús que pugui fer un tercer de les Imatges fora de l’àmbit material objecte de la present.

 

PROTECCIÓ DELS DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’Escola Bloom és una marca legalment registrada, així com el seu logo i el seu domini web (www.escolabloom.com). Queda totalment prohibit qualsevol ús o reproducció d’aquesta marca sense l’autorització prèvia, expressa i per escrit de Bloom SCP.

Bloom SCP és propietari de tots els continguts d’aquest lloc web: textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material. Per tant, queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o transmetre tant el contingut com el codi de les pàgines. Cap element de la informació facilitada en aquest lloc web pot ser objecte de venda o cessió. Excepcionalment Bloom SCP pot atorgar una autorització expressa i escrita.

Qualsevol ús o reproducció que els usuaris facin d’aquests continguts, o d’altres que s’hi puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de propietat intel·lectual i en qualsevol cas amb l’autorització de Bloom SCP, sense perjudici dels límits que estableix el reial decret 1/1996, del 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei de propietat intel·lectual.

No s’autoritza en cap cas:

La presentació d’una pàgina com la del www.escolabloom.com o qualsevol contingut d’aquesta en una finestra que no pertany a l’original registrada amb el domini. Així doncs, quedat totalment prohibit utilitzar qualsevol tècnica i/o procediment de plagi o suplantació de la identitat.

Una extracció d’elements del lloc web que perjudiqui la imatge de l’Escola Bloom, conforme les disposicions vigents.

L’ús de marques o signes distintius, propietat de Bloom SCP, sense el coneixement i l’autorització prèvia i expressa per part de l’empresa.

El contingut del lloc web està a l’empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Conseqüentment, els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que pugui vulnerar aquests drets sobre els continguts.